Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմումի և որակավորված հաշվապահի վկայականի ձևերը հաստատելու մասին

Ինֆո

Լիազորված պետական մարմին:
Իրավական ակտ համարը:
803-Ն
Իրավական ակտ բնույթ:
Ընդունման օր:
23 Հոկտեմբերի 2003
ՊՏ հրապարակման օր:
01 Դեկտեմբերի 2003
ՊՏ հրատարակման համար:
ՀՀԳՏ 2003.12.01/27(145) Հոդ.421
Գործերի կարգավիճակ:
Իրավական ակտ ազդեցության դաշտ:
Հղում աղբյուրին (ARLIS-ում վերջնական տարբերակը հասանելի է «Փոփոխողներ եւ ինկորպորացիաներ» բաժնում):
Գործի համար:
ԻԱ-ՖՆ-16022015104955
Ազդեցությունը միջազգային ատյաններում:
ոչ
Իրավական ակտ տեսակ: