Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման քննությունների հարցաթերթիկում ներառվող հարցերի (թեստերի) ցանկը (հարցաշարը), ծրագիրը, քննությունների ընթացքում օգտվելու համար թույլատրվող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 20-ի N 172-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Ինֆո

Լիազորված պետական մարմին:
Իրավական ակտ համարը:
816-Ն
Իրավական ակտ բնույթ:
Ընդունման օր:
21 Նոյեմբերի 2014
ՊՏ հրապարակման օր:
12 Հունվարի 2015
ՊՏ հրատարակման համար:
ՀՀԳՏ 2015.01.12/1(513) Հոդ.1
Գործերի կարգավիճակ:
Իրավական ակտ ազդեցության դաշտ:
Հղում աղբյուրին (ARLIS-ում վերջնական տարբերակը հասանելի է «Փոփոխողներ եւ ինկորպորացիաներ» բաժնում):
Գործի համար:
ԻԱ-ՖՆ-16022015105933
Ազդեցությունը միջազգային ատյաններում:
ոչ
Իրավական ակտ տեսակ: