Գանձապետական պահառուի միջոցով էլեկտրոնային համակարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական (գանձապետական) խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի առցանց վաճառքի և հետգնման կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին

Ինֆո

Լիազորված պետական մարմին:
Իրավական ակտ համարը:
1106-Ն
Իրավական ակտ բնույթ:
Ընդունման օր:
20 Դեկտեմբերի 2013
ՊՏ հրապարակման օր:
03 Մարտի 2014
ՊՏ հրատարակման համար:
ՀՀԳՏ 2014.03.03/4(483).1 Հոդ. 82.17
Գործերի կարգավիճակ:
Իրավական ակտ ազդեցության դաշտ:
Հղում աղբյուրին (ARLIS-ում վերջնական տարբերակը հասանելի է «Փոփոխողներ եւ ինկորպորացիաներ» բաժնում):
Գործի համար:
ԻԱ-ՖՆ-19022015104901
Ազդեցությունը միջազգային ատյաններում:
ոչ
Իրավական ակտ տեսակ: