Հայաստանի Հանրապետության պետական (գանձապետական) խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման պայմանները, Հայաստանի Հանրապետության պետական (գանձապետական) խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման և մարման սպասարկման կարգը հաստատելու մասին

Ինֆո

Լիազորված պետական մարմին:
Իրավական ակտ համարը:
1606-Ն
Իրավական ակտ բնույթ:
Ընդունման օր:
19 Հոկտեմբերի 2006
ՊՏ հրապարակման օր:
06 Դեկտեմբերի 2006
ՊՏ հրատարակման համար:
ՀՀՊՏ 2006.12.06/62(517) Հոդ.1262
Գործերի կարգավիճակ:
Իրավական ակտ ազդեցության դաշտ:
Հղում աղբյուրին (ARLIS-ում վերջնական տարբերակը հասանելի է «Փոփոխողներ եւ ինկորպորացիաներ» բաժնում):
Գործի համար:
ԻԱ-ՖՆ-19022015105325
Ազդեցությունը միջազգային ատյաններում:
ոչ
Իրավական ակտ տեսակ: