Պաշարների (նյութերի, ապրանքների, արագամաշ առարկաների) սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի և գրանցամատյանների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին

Ինֆո

Լիազորված պետական մարմին:
Իրավական ակտ համարը:
151
Իրավական ակտ բնույթ:
Ընդունման օր:
15 Փետրվարի 2002
ՊՏ հրապարակման օր:
18 Մարտի 2002
ՊՏ հրատարակման համար:
ՀՀԳՏ 2002.03.18/6(92) Հոդ.33
Գործերի կարգավիճակ:
Իրավական ակտ ազդեցության դաշտ:
Հղում աղբյուրին (ARLIS-ում վերջնական տարբերակը հասանելի է «Փոփոխողներ եւ ինկորպորացիաներ» բաժնում):
Գործի համար:
ԻԱ-ՖՆ-25022015113031
Ազդեցությունը միջազգային ատյաններում:
ոչ
Իրավական ակտ տեսակ: