ՀՀ կենտրոնական բանկ

N Իրավական ակտ Ոլորտ
1. «Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/06-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

2. Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները հաստատելու, Հայաստանի Հանրպետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 250-Ն և Հայաստանի Հանրպետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի մարտի 16-ի թիվ 40 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

3. «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

4. «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեությաննկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

5. «Ապահովագրողների, վերաապահովագրողների հաճախորդների տեղեկատվական համակարգի ստեղծման կարգը և պայմանները» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

6. «Արժեթղթերի շուկայի վերահսկվող անձանց հեռակա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվությունները, տեղեկանքները, բացատրությունները և նման այլ փաստաթղթերը հասարակությանը մատչելի դարձնելու կարգը և այդ փաստաթղթերը հասարակությանը մատչելի դարձնելու պահանջից բացառությունները» կանոնակարգ 4/08-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

7. «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպություններիգործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

8. ««Կարգավորվող շուկայի մասնակիցների և հաշվետու թողարկողների կողմից թույլ տրված խախտումների մասին կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից Կենտրոնական բանկին տեղեկացնելու կարգը» կանոնակարգ 5/05-ը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող լիազորված մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձինք) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 007 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 61-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

10. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք, արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող անձանց, դրամական փոխանցումներ իրականացնող անձանց, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, գրավատների (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 001 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 55-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

11. Նոտարների (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 003 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 57-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

12. Ապահովագրական (ներառյալ՝ վերաապահովագրական) ընկերությունների և ապահովագրական (ներառյալ՝ վերաապահովագրական) միջնորդային գործունեություն իրականացնող անձանց (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 002 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 56-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

13. Վիճակախաղ կազմակերպող անձանց (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 005 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 59-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

14. Խաղատների և շահումով խաղ կազմակերպող անձանց, ներառյալ՝ ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձանց (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 004 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 58-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

15. Բանկերի կողմից ավանդների և ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգի վարման, տվյալների պահպանման, երաշխավորված ավանդների հատուցման ենթակա գումարների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

16. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

17. «Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

18. «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի՝ կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/03-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

19. «Կենտրոնական դեպոզիտարիայի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/04-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

20. Անհատ ձեռնարկատեր աուդիտորների և աուդիտորական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատեր հաշվապահների ևհաշվապահական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց կողմից կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման թիվ 025 հաշվետվական ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները, անհատ ձեռնարկատեր աուդիտորների և աուդիտորական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատեր հաշվապահների և հաշվապահական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

21. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա ևկասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման թիվ 009 հաշվետվական ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները, կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաշվառման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

22. Փաստաբանների, ինչպես նաև իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց կողմից կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման թիվ 020 հաշվետվական ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները, փաստաբանների, ինչպես նաև իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

23. Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման թիվ 024 հաշվետվական ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները, ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

24. ««Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից իր ինտերնետային կայքում հրապարակվող տեղեկությունների ծավալը և հրապարակման կարգը» կանոնակարգ 5/06»-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

25. «Վարկային բյուրոների լիցենզավորումը, վարկային բյուրոների տարածքային, տեխնիկական, անվտանգության և ծրագրային հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 9/01-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

26. «Ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի գործունեության, ներքին հսկողության համակարգին ներկայացվող նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 3/10-ը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

27. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

28. «Վարկային բյուրոյի կողմից այլ վարկային բյուրոյին կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տվյալների բազայի փոխանցման կամ տրամադրման կարգը և պայմանները» կանոնակարգ 9/02-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

29. «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

30. «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ կանոնակարգ 8/04-ը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

31. «Հաշվետու թողարկողների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները» կանոնակարգ 4/09-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

32. Բանկերի կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 101 հաշվետվական ձև), բանկերի հաշվառման կարգը, բանկերի կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգը և պայմանները, բանկերի կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 231-ն որոշումը բանկերի համար սահմանված պահանջների մասով ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

33. «Արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի հայտարարագրի կազմը, առաջարկի և դրապայմանների փոփոխությունների հրապարակման կարգը, առաջարկի շուկայական գնի հաշվարկման կարգը, արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկի իրականացման կարգը արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվության դադարեցման դեպքում, արժեթղթերը հանձնելու առաջարկն ընդունելու կամ մերժելու մասին ցանկացած հրապարակային առաջարկության կամ խորհրդի կատարման կարգը» կանոնակարգ 4/10-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

34. Թանկարժեք մետաղների դիլերների, թանկարժեք քարերի դիլերների, արվեստի գործերի դիլերների, սակարկությունների կազմակերպիչների կողմից կանխիկ դրամով կատարվող կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման թիվ 026 հաշվետվական ձևը, տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները, թանկարժեք մետաղների դիլերների, թանկարժեք քարերի դիլերների, արվեստի գործերի դիլերների, սակարկությունների կազմակերպիչների հաշվառման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

35. «Էլեկտրոնային փողերի թողարկման և սպասարկման (շրջանառության) կարգն ու պայմանները, էլեկտրոնային փողերով գործարքների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 16/2-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

36. «Էլեկտրոնային փող թողարկելու թույլտվության տրամադրման, կասեցման ևդադարեցման կարգն ու պայմանները, էլեկտրոնային փող թողարկողներին ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 16/1-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

37. «Ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովադիրներին ուղղված ծանուցմանը և նշումներին ներկայացվող պարտադիր պահանջները և պայմանները» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

38. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն իրականացնող ապահովագրական ընկերությունների բյուրոյի կողմից հրապարակման ենթակա տեղեկությունների կազմը և հրապարակման (տրամադրման) կարգը, ինչպես նաև հրապարակվող (տրամադրվող) տեղեկատվության նկատմամբ ներկայացվող պահանջները» կանոնակարգ 8/03.1-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

39. «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդների միջոցների պաշտպանության կանոնները» կանոնակարգ 4/12-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

40. «Արտարժույթի առուվաճառքի և արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների ընթացքում գնային չարաշահումների արգելումը, գնային չարաշահումների ազդակները և Կենտրոնական բանկին գնային չարաշահումների մասին տեղեկացման կարգը» կանոնակարգ 11/01-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

41. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու, տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող տվյալների կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

42. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի կողմից ընդհանուր ժողովի որոշմամբ բանկի լուծարման նախնական համաձայնություն և լուծարման թույլտվություն ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

43. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

44. «Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձին ներկայացվող չափանիշները» կանոնակարգ 3/11-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

45. «Ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները» կանոնակարգ 4/11-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

46. «Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը (ներառյալ՝ ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ներդրումային ֆոնդում կառավարչի պարտադիր մասնակցության նվազագույն չափը), տնտեսական նորմատիվների խախտումների` ներդրումային ֆոնդի կառավարչի լիցենզիան (թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչելու հիմք համարվող նվազագույն չափը» կանոնակարգ 10/02-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

47. «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցենզավորումը` որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 10/01-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

48. «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 10/05-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

49. «Ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցումը, օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի արժեթղթերը Հայաստանի Հանրապետությունում վաճառելու համար նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները» կանոնակարգ 10/11-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

50. «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման ընթացակարգի նկատմամբ պահանջները, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառավարչի սեփական միջոցներից ներդրումները փայերի վերածման և փայերի մարման կարգը» կանոնակարգ 10/09-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

51. «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակման դիմումների ձևերը և դրանց ներկայացման կարգը» կանոնակարգ 10/07-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

52. Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ավանդի պայմանագրին ներկայացվող պարտադիր պահանջները սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

53. «Ապահովագրական ընկերության վերակազմակերպման կարգը» կանոնակարգ 3/12-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

54. «Ներդրումային ընկերությունների միացման կարգը» կանոնակարգ 4/14-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

55. «Բանկերի միացման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

56. «Ավտոմատ ինքնասպասարկող սարքերի տեղադրման, շահագործման և դրանց միջոցով ֆինանսական գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

57. «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող տնտեսական նորմատիվները, դրանց հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 17/02 հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 240-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2010 թվականի ապրիլի 13-ի թիվ 74-Ն որոշումների մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

58. «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեությանվայրին ներկայացվող տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզիաների գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, դրանում ներառվող տեղեկությունները» կանոնակարգ 17/01 հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 240-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 241-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

59. «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը» կանոնակարգ 3/13-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

60. «Լուծարման գործընթացում գտնվող բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող լուծարային հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները» կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

61. «Ներդրումային ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունները, հրապարակման կարգը և ձևը» կանոնակարգ 4/13-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

62. «Ներդրումային ֆոնդերի ներդրումային սահմանափակումները» կանոնակարգ 10/10-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

63. Որակավորված ներդրողների ֆոնդում որակավորված ներդրող չհամարվող ներդրողների կողմից ձեռք բերվող փայերի (բաժնետոմսերի) ընդհանուր արժեքի նվազագույն մեծությունը սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

64. «Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից լրացուցիչ գործունեության տեսակները, դրանց իրականացման կարգը և պայմանները» կանոնակարգ 5/09 հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

65. «Արժեթղթերի կենտրոնացված ռեեստրավարման և պահառության կարգը» կանոնակարգ 5/10-ը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մարտի 1-ի թիվ 44-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

66. Ներդրումային ընկերություններին լրացուցիչ գործունեության տեսակներ թույլատրելու և դրանց իրականացման համար պահանջներ սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

67. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վարչության 1995 թվականի սեպտեմբերի 1-ի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ դրամարկղային գործառնություններ կատարելու կարգի մասին թիվ 141 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հարկային ոլորտ

68. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վարչության 1995 թվականի սեպտեմբերի 1-ի թիվ 141 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ դրամարկղային գործառնություններ կատարելու կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին Հարկային ոլորտ

69. «ՀՀ-ում պարբերաբար վճարումների հանձնարարականով փոխանցումների իրականացման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

70. «ՀՀ-ում միջոցների փոխանցումն ուղղակի դեբետագրման եղանակով իրականացնելու կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

71. «ՀՀ տարածքում վճարման հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետներ սահմանելու կարգը» հաստատելու մասին որոշում Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

72. «ՀՀ կենտրոնական բանկում փորձագետների գործունեության կարգը» հաստատելու մասին որոշում Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

73. ՀՀ տարածքում արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններ իրականացնող անձանց լիցենզավորման ընթացակարգը կանոնակարգելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

74. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում բանկային հաշիվներ բացելիս ստորագրությունների նմուշների քարտերը հարկային մարմիններին հաշվառման ներկայացնելու վերաբերյալ կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

75. «Լուծարման ընթացակարգում գտնվող բանկերի եվ վարկային կազմակերպությունների լուծարային կառավարիչների կողմից բանկի,վարկային կազմակերպության գույքի իրացման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

76. «Բանկային ավանդ մուծելը հավաստող փաստաթղթերի ցանկը և բանկային ավանդ մուծելը հավաստող փաստաթղթերի, բանկային գրքույկի, բանկային (դեպոզիտային) սերտիֆիկատի վավերապայմանները» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

77. «Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

78. Ապահովագրական ընկերության տնտեսական նորմատիվների և տեխնիկական պահուստների սահմանված չափերից շեղումների չափերը սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

79. Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

80. Ներդրումային ֆոնդերի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

81. Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

82. Բանկի հիմնական գործունեության հետ կապված կամ բանկի գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո աշխատող կամ բանկի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում ազդեցություն ունեցող աշխատակիցներին բանկի ղեկավար համարելու ուղեցույցը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

83. Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

84. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

85. Արժեթղթերի շուկայի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

86. Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

87. Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

88. Բրոքերային ձեռնարկությունների, գրասենյակների և անկախ բրոքերների կողմից արտարժույթի առք ու վաճառք իրականացնելու արտոնագրեր ստացած կազմակերպությունների լիցենզավորման մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

89. Արժութային դիլերներին և փոխանակման կետերի ղեկավարներին ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների և նրանց քննման կարգի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

90. «Տեխնիկական պահուստների տեսակները, դրանց ձևավորման կարգը» կանոնակարգ 3/03-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

91. Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

92. Բանկային ավանդների ներգրավման մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

93. Սպառողական կրեդիտավորման մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

94. Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

95. «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից երաշխիքային ֆոնդի կառավարչին հաշվետվությունների տրամադրման կարգը և պայմանները» կանոնակարգ 10/15-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

96. «Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը» կանոնակարգ 33-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

97. «Ապահովագրական սակագների հաշվետվության ձևը, դրա ներկայացման և սակագների հիմնավորման կարգն ու ժամկետները» սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

98. Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

99. Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

100. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը բանկի գործունեության տեսակի փոփոխման ընթացակարգը կանոնակարգելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

101. «Անվճարունակ բանկերի եվ վարկային կազմակերպությունների ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ձևավորման կարգն ու ժամկետները, ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ղեկավարի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունները» կանոնակարգ 7-ը և «անվճարունակ բանկի և վարկային կազմակերպության ֆինանսական առողջացման ծրագրի ձևը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

102. Բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, այլ մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու, ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, ապահովագրական ընկերությունում ղեկավար կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձ լինելու, ներդրումային ընկերությունում, կարգավորող շուկայի օպերատորում, կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու ուղեցույցը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

103. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ը հաստատելու մասին որոշում Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

104. Մասնագիտացված անձանց կողմից հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները հավաստիացնող փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

105. «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի եվ ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

106. «Լուծարման գործընթացում գտնվող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների լուծարային կառավարիչների/հանձնաժողովի կողմից իրենց գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակման» կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

107. Արտարժույթի առք ու վաճառքի եվ արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կիրառվող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներին և համակարգչային սարքավորումներին ներկայացվող պահանջները, գրանցման կարգը և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

108. Արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների, համակարգչային սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի կիրառման թույլատրման մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

109. ՀՀ տարածքում վճարային գործիքների սպասարկման և (կամ) իրացման (տարածման) տեղեկացման վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

110. «ՀՀ տարածքում չեկերի թողարկման, սպասարկման և շրջանառության մասին» կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

111. «Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգերում մասնակցելու թույլտվության տրամադրումը» կանոնակարգ 19-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

112. Վճարահաշվարկային համակարգ վճարահաշվարկային փաստաթղթերի մուտքագրման և անվերադարձելիության պահի սահմանման մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

113. «Հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգերի ստեղծման և գործունեության իրականացման համար թույլտվության տրամադրումը» կանոնակարգ 18-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

114. «Արժութային արժեքների փոխադրման, առաքման, ներմուծման, արտահանման եվ հայտարարագրման» կարգը հաստատելու և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 173 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

115. «ՀՀ տարածքում արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզավորումը, կարգավորումը և վերահսկողությունը» կանոնակարգ 11-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

116. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

117. «Ապահովագրական պայմանագրերով ստանձնած ապահովագրական ռիսկերի փոխանցման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

118. «Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգում մասնակցության հետեվանքով ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունությունը եվ (կամ) իրացվելիությունը եվ (կամ) վճարունակությունը վտանգելու մասին» ուղեցույցը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

119. «Իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձանց գործունեության ուղղությունները, ոլորտները կամ կառավարման մարմինների որոշումները կանխորոշելու, կամ որոշումների կայացման վրա էապես ազդելու հնարավորություն ունեցող անձանց անուղղակի նշանակալից մասնակից հանդիսանալու չափանիշները» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

120. ՀՀ տարածքում վճարային քարտերի միջոցով բանկոմատներից կանխիկ միջոցների ստացման կանոն սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

121. «ՀՀ-ում գրավատնային գործունեության լիցենզավորման կարգը» և «գրավատնային գործունեության իրականացման լիցենզիայի ձևը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

122. Արժեթղթերի շուկայում մասնագիտական որակավորման քննության հարցաշարը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

123. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի որոշ աշխատակիցներին ղեկավար համարելու և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 145-ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

124. Ինկասացիոն կազմակերպությունների և դրանց մասնագիտացված աշխատակիցների կողմից կանխիկ դրամի եվ այլ արժեքների ընդունման, փոխադրման (տեղափոխման), հանձնման եվ պահպանման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

125. «ՀՀ տարածքում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 17/09-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

126. Ավանդատուներին ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին հանձնվող ծանուցման օրինակելի ձևը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

127. «ՀՀ տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 21-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

128. «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանները և դրանց լրացման կանոնները» նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

129. Բանկերում եվ վարկային կազմակերպություններում, ինչպես նաեվ հաշվետվություն տրամադրող այլ անձանց մոտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների շրջանառության եվ տեռորիզմի ֆինանսավորման կանխարգելման մասին» կանոնակարգ 5-ը, «կասկածելի գործառնության վերաբերյալ» տեղեկանքի ձեվը, բանկային հաշվի բացման համար բանկի կողմից պահանջվող տեղեկությունների, հաճախորդների եվ պարտատերերի սպասարկման ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից պահանջվող տեղեկությունների oրինակելի ցանկերը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

130. «Վարկային կազմակերպությունների կողմից սպառողական վարկերի և փոխառությունների տրամադրման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

131. «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

132. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

133. ՀՀ տարածքում վճարային քարտերի թողարկման, սպասարկման և տարածման, ինչպես նաև վճարային քարտերով գործառնությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

134. Նվիրաբերություն իրականացնող (դրամաշնորհ տրամադրող) ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 006 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի մարտի 28-ի թիվ 142-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

135. «Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի գործունեության լիցենզավորումը և կարգավորումը» կանոնակարգ 12-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

136. «Արտարժույթի առուվաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը» կանոնակարգ 10-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

137. «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/01-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

138. «Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով պատվիրակման ենթակա գործառույթները, ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման նախնական թույլտվություն ստանալու համար ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, դրանց բովանդակությունը, ներկայացման կարգն ու ձևը և նախնական թույլտվություն ստանալու կարգը և պայմանները» կանոնակարգ 3/07-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

139. «Բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

140. «Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

141. «Բանկի ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության թեմաների ցանկը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

142. «Արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց գործունեության հատուկ տնտեսական նորմատիվները» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

143. ՀՀ տարածքում գործող բանկերին և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերին ավտոմատ գանձման սարքավորումների միջոցով հանրային ծառայությունների դիմաց վարձավճարների և կանխավճարների ընդունման հետ կապված թույլտվության տրամադրման մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

144. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/02-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

145. «Ապահովագրական սակագների հիմնավորման կարգը», «ապահովագրական վկայագրերի հաշվառման և պահպանման կարգը», «վերաապահովագրության պահանջները սահմանող կարգը», «ապահովագրական գործակալի գործունեության կանոնակարգի օրինակելի ձևը, դրանում ներառվող պայմանները և առանձնահատկությունները», «ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը», «ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունները, դրանց լրացման և ներկայացման կարգն ու ժամկետները» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

146. «Վերստուգվող անձանց կամ դրանց ղեկավարներին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կիրառված պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ ծանուցման կարգը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

147. Վերաապահովագրողների հուսալի համարելու չափանիշները սահմանելու կարգը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

148. Իրավաբանական անձի հիմնական գործունեության հետ կապված կամ գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո աշխատող, կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում էական ազդեցություն ունեցող աշխատակիցներին իրավաբանական անձի հետ փոխկապակցված համարելու չափանիշները հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

149. «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» կանոնակարգ 4/01-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

150. «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

151. «Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը» կանոնակարգ 4/02-ը հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

152. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների մասնակիցների գրանցամատյանի վարումը կանոնակարգելու մասին որոշում Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

153. Օդանավ շահագործողների պատասխանատվության ապահովագրության նվազագույն ծածկույթի սահմանաչափերը սահմանելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

154. Ինկասացիայի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

155. Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը, հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

156. Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

157. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վեբ կայքի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվությունների ներկայացման ընթացքում էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը կիրառելու կարգը հաստատելու մասին Ձեռնարկատիրական ոլորտ

158. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և նրա լիցենզավորած անձանց կողմից էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման կարգը և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և նրա լիցենզավորած անձանց կողմից կիրառվող էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների հավաստագրեր տրամադրող հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրման կարգը սահմանելու մասին Ձեռնարկատիրական ոլորտ

159. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

160. Բանկային գաղտնիքի մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

161. Վարկային կազմակերպությունների մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

162. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

163. «Բանկերի միացման պայմանագրի կնքման նախնական համաձայնություն ստանալու նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը» և «բանկերի միացման պայմանագրի կնքման նախնական համաձայնություն ստանալու նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող միացման ծրագրում ընդգրկվող տեղեկությունների ցանկը» հաստատելու մասին Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

164. «Բանկերի սնանկացման ընթացակարգի մասին» կանոնակարգը (7) հաստատելու վերաբերյալ Ֆինանսական շուկաների ոլորտ

Կարգավորող մարմին

Համառոտ անուն:

ԿԲ

Անվանում:

ՀՀ կենտրոնական բանկ